Tri thức là sức mạnh

Chúc các Anh/Chị thành công
Phạm Phúc Vĩnh

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Đề cương chi tiết môn học


Nội dung môn học
Thời gian
Trên lớp
Tự học
CHƯƠNG 1: MIỀN BẮC XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG MĨ GIAI ĐOẠN TỪ 1954 ĐẾN 1965
1. Tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ 1954 và nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới
1.1. Tình hình Việt Nam
1.2. Nhiệm vụ cách mạng
2. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954 - 1960)
2.1. Thực trạng kinh tế - xã hội miền Bắc sau 1954
2.2. Hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế (1954 - 1957)
2.3. Cải tạo quan hệ sản xuất theo chủ nghĩa xã hội, bước đầu phát triển kinh tế - văn hoá (1958 - 1960)
2.4. Củng cố miền Bắc, cổ vũ miền Nam
3. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mỹ - Diệm, gìn giữ và xây dựng lực lượng tiến tới "Đồng khởi" (1954 - 1960)
3.1. Chế độ Mĩ - Diệm ở miền Nam
3.2. Đấu tranh chống chế độ Mỹ - Diệm, gìn giữ và xây dựng lực lượng (1954 - 1959)
3.3. Phong trào "Đồng khởi" (1959 - 1960)
4. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất và kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961 - 1965)
4.1. Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ III của Đảng (9 - 1960)
4.2. Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 - 1965)
5. Miền Nam chiến đấu chống "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ (1961 - 1965)
5.1. Mĩ tiến hành chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam
5.2. Chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mỹ
12
24
CHƯƠNG 2: HAI MIỀN NAM BẮC CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC (1965 - 1973)
1. Chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ (1965 - 1968)
1.1. Mĩ tiến hành chiến lược "Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam
1.2. Chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mỹ
2. Miền Bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ, vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1968)
2.1. Mỹ tiến hành chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc
2.2. Miền Bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất
2.3. Miền Bắc làm nghĩa vụ hậu phương lớn
3. Chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hoá" chiến tranh của Mĩ (l969 - 1973)
3.1. Mĩ tiến hành chiến lược "Việt Nam hoá" chiến tranh và "Đông Dương hoá" chiến tranh
3.2. Chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hoá" chiến tranh, phối hợp với Campuchia và Lào chiến đấu chống chiến lược "Đông Dương hoá" chiến tranh
4. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế, chi viện cho miền Nam, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969 - 1973)
4.1. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế, chi viện cho miền Nam (1969 - 1972)
4.2. Miền Bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mỹ (1972-1973)
5. Đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam
5.1. Đấu tranh đòi Mĩ xuống thang chiến tranh và thương lượng
5.2. Hiệp định Pari 1973
10
20
CHƯƠNG 3: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 - 1975)
1. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế, ra sức chi viện cho miền Nam
2. Miền Nam đấu tranh chống "Bình đình - lấn chiếm", tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam
3. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc
3.1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam
3.2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
4. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước
4.1. Ý nghĩa lịch sử
4.2. Nguyên nhân thắng lợi
8
16
Tổng cộng:
30
60

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét